KOV-ide poolt elanikele teenuste osutamiseks kasutatavate peamiste infosüsteemide analüüs.

Ajavahemikus november 2021 kuni juuli 2022 teostati Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) tellimusel Taavi Kotka ettevõtte Proud Engineers OÜ (14128146) poolt „KOV-ide poolt elanikele teenuste osutamiseks kasutatavate peamiste infosüsteemide analüüs“, mille lähteülesandeks oli uurida 20 Eesti kohalike omavalitsuste poolt enimkasutatud infosüsteemide vastavust riiklikele nõuetele. Analüüsi rahastati EL struktuurifondide toetusest, lisaks panustasid projekti kaasfinantseeringuga 32 kohaliku omavalitsust.

Analüüsi käigus selgus, et vastavuse küsimusest tähtsam on selgitada välja, mis on olemasoleva jätkusuutmatu olukorra tekkepõhjused ning kuidas võiks olukorda parandada. Seega keskendub analüüs küll ülevaatele kehtivate nõuete täitmisest, kuid läheb ka kaugemale – vaatab ja käsitleb aspekte, mis on tekitanud olukorra, kus KOVide avalike teenuste pakkumine on suuresti teenusepakkuja, mitte KOV-i enda kontrolli all.

Analüüsi tulemus võimaldab üldisel tasemel hinnata infosüsteemide haldamise praktikat KOV-ides ning saada ülevaade nende võimekusest vastata asjakohastele õigusaktidele, standarditele ja muudele nõuetele.

VeeRa toodi antud uuringus välja ühena vähestest positiivse näitena. Näiteks lk 37 „VeeRa ei ole välja kasvanud mitte tehnilisest lahendusest, vaid konkreetse teenuse teadmisest (st teenusejuhtimise võimekus ja kontroll teenuse üle on suur loomulikul teel ega ole aja jooksul omandatud).“

Link uuringule: https://www.elvl.ee/kov-infosusteemide-analuus